JORNADA PUERTAS ABIERTAS ESIC 2018

Información:

Sábado 21 de abril de 2018 a las 9.30 h

http://www.generacione.es/valencia?utm_source=Profesores_Valencia&utm_medium=email&utm_campaign=Profesores_Valencia

Anuncios
Publicado en UNIVERSITAT

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO IVAJ 2018

Información:
http://www.ivaj.gva.es/cursos

Noticia en prensa:
http://www.lasprovincias.es/comunitat/descuentos-ivaj-idiomas-extranjero-cursos-2018-20180317112814-nt.html

Más sobre idiomas:
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/idiomes/

Web del IVAJ (ocio, carnet Jove, cursos, etc…):

http://www.ivaj.gva.es/oferta-de-cursos

http://www.ivaj.gva.es/inici

Publicado en IDIOMES

VISITA 2018 A LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

Per a famílies i estudiantat:

Divendres 20 d’abril 2018 per la vesprada. Consulta el programa i la inscripció en:

https://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosenfamilia/

La UJI és una bona opció també per als estudiants que viuen a València perquè hi ha tren i bus.

Publicado en UNIVERSITAT

PRUEBAS DE ACCESO A LA FP 2018 ( I I )

Las pruebas se realizan cuando no se tiene previsto obtener durante este curso la titulación necesaria para entrar directamente, o se tienen dudas de obtenerla.
Si después se tiene aprobada la prueba y también se ha obtenido la titulación previa, habrá que matricularse por el cupo de plazas para titulados.
Las plazas en FP se solicitan antes de que acabe el presente curso. Tanto si se hace la prueba como si se tiene la opción de entrar directamente con titulación previa.
Las titulaciones previas para no necesitar hacer la prueba de acceso son:
– Graduado en ESO o título de FP Básica para CFGM
– Título de CFGM o título de Bachiller para CFGS
Las plazas se reparten con distintos porcentajes (o cupos) según se acceda directamente con titulaciones previas o con prueba de acceso. Consulta el último enlace de este post para conocer la distribución. Dentro de cada cupo las plazas se adjudican por nota media de la titulación o por nota de la prueba de acceso.
Una vez obtenida la plaza, si no se realiza la matrícula se pierde la plaza.
Los calendarios para inscribirse en las pruebas y realizarlas están en la Resolución de abajo. Los calendarios para solicitar plaza en FP y matricularse una vez admitido/a para el curso 2018/2019, aún no se han publicado a fecha de hoy. Cuando se publiquen estarán en este enlace:
http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado/inicio

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/13/pdf/2018_2101.pdf

Segundo. Condiciones de acceso
Todas las personas que no reúnan los requisitos académicos de acceso directo a un ciclo formativo, podrán concurrir a las pruebas de acceso siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones:
– Pruebas de grado medio: tener 17 años de edad o cumplirlos
durante el año 2018.
– Pruebas de grado superior: tener 19 años de edad o cumplirlos
durante el año 2018. Las personas que acrediten estar en posesión de
un título de Técnico de Formación Profesional podrán presentarse a las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior cuando tengan
como mínimo 18 años cumplidos en el año de realización de la prueba,
teniéndose en cuenta el resultado de la prueba únicamente a efectos de
admisión a ciclos formativos de grado superior cuando optaren por participar en el proceso de admisión por el cupo correspondiente a prueba de acceso y otras vías de acceso.

Cuarto. Calendario
Tanto la inscripción y la publicación de las listas de personas admitidas, como la realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos y los diferentes plazos de entrega de justificantes o de reclamaciones se realizarán según el calendario recogido en el anexo I de la resolución de arriba.

Las pruebas para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y
superior se realizarán los días 18 y 20 de junio, respectivamente.

INFORMACIÓN DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN:
http://www.ceice.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=740923

Más información:
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/formacio-professional/
Sobre los cupos en FP:
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/2016/06/03/solicitud-de-plaza-en-formacion-profesional-2016/

Publicado en FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’ALCOI 2018

Informació rebuda de :
http://www.easdalcoi.es/

Si té coneixement d’algun alumne que estiga interessat en estudiar en el nostre centre podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o facilitar el contacte a l’alumne per a ser atés personalment a través de secretaria@easdalcoi.es ó 965 533 675 (Ximo Amorós). D’aquesta manera podrem concertar una immersió en algun dels nostres tallers que siga d’interés de l’alumne.

ESTUDIS EASDAlcoi

Ensenyaments Superiors (4 anys + projecte)

Disseny de Producte

Disseny d’Interiors

Disseny d’Il·lustració aplicada

Disseny Gràfic

Disseny de Moda

Cicles Superiors (2 anys + projecte)

Projectes i Direcció d’Obres

Estilisme d’Indumentària

Gràfica Publicitària

Il·lustració

Animació

Cicle Mitja (1 any + projecte)

Ajudant del Producte Gràfic Imprés

Publicado en ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

PROVES CERTIFICATS DE VALENCIÀ 2018 ( I I )

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la comissió coordinadora i les comissions examinadores.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/15/pdf/2018_2737.pdf

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. [2018/2320]

LLig amb atenció el preàmbul.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/06/pdf/2018_2320.pdf

Més procediments per a l’acreditació del coneixement del valencià:

http://www.ceice.gva.es/web/eoi/proves-de-certificacio
http://www.ceice.gva.es/web/eoi/proves-homologades
http://www.ceice.gva.es/web/eoi/centres

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/la-universitat/idiomas/acreditacion-de-idiomas-1285847452301.html
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/908684normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/criterisequivalencies.pdf
També a altres centres universitaris.

Més sobre idiomes:
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/idiomes/

Publicado en IDIOMES

BATXILLERAT: MATRÍCULA HONOR, PREMI EXTRAORDINARI, TAXES UNIVERSITAT 2018

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf

http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato

8. L’equip docent podrà atorgar una matrícula d’honor als alumnes que hagen demostrat un rendiment acadèmic excel·lent al final de cada etapa per a la qual s’atorga. Per a això, serà condició necessària que
l’alumne o alumna, després de superar totes les matèries de l’etapa, haja obtingut una nota mitjana en l’etapa igual o superior a 9 punts. A més de la condició anterior, l’equip docent haurà d’acordar de forma
col·legiada la concessió de la matrícula d’honor. Es podrà concedir una matrícula d’honor per cada 20 alumnes, o fracció del total d’estudiants de l’últim curs de l’etapa respectiva en el centre docent.

Requisits dels aspirants
1. Podran optar al premi extraordinari els estudiants que hagen cursat i superat, en centres docents espanyols dependents de la Comunitat Valenciana, almenys el segon curs de qualsevol de les modalitats de Batxillerat, i els hagen finalitzat en el curs acadèmic 2017-2018.

2. Per a prendre part en aquesta convocatòria, serà necessari que la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en els dos cursos de qualsevol de les modalitats de Batxillerat siga igual o superior a 8,75 punts.
3. Aquesta nota mitjana serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries cursades en els dos cursos de Batxillerat, arredonida a la centena més pròxima, i en cas d’equidistància, a la superior.
4. Les matèries objecte d’exempció i/o convalidació d’aquells alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de Música o Dansa o bé que han acreditat la condició d’esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, que consten com a exemptes i convalidades respec-tivament i que no són qualificades, no es computaran per a l’obtenció de la nota mitjana.

2. Els estudiants que obtinguen premi extraordinari podran optar, prèvia inscripció, al premi nacional. A més, aquesta distinció els serà anotada en el seu expedient acadèmic i en el seu historial acadèmic pel secretari de l’institut d’Educació Secundària al qual pertanyen o al qual està adscrit el seu centre educatiu.

3. D’acord amb el que preveu el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat (DOGV núm. 4971, de 22 de març de 2005), els estudiants que obtinguen un premi extraordinari de Batxillerat no estaran obligats al pagament de les taxes per serveis acadèmics en el primer curs dels estudis superiors en un centre públic

Según el  Decreto legislativo 1/2005  (art. 148 ) exenciones y bonificaciones: “Los alumnos con matrícula de honor en la evaluación global del 2º Curso de Bachillerato o con premio extraordinario en el Bachillerato disfrutarán, durante el primer año y por una sola vez, de exención total del pago de las tasas por matrícula”.

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/tasas-exenciones-1285846107112.html

http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/718881normalc.html

Matrícula d’honor en 2n de batxillerat/premi extraordinari de batxillerat
Els alumnes amb matrícula d’honor en l’avaluació global del segon curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d’exempció total del pagament de les taxes de matrícula.

La Matrícula de Honor en Bachillerato suposa també la gratuïtat de les taxes d’inscripció en les PAU.
Matrícula d’honor en crèdits
L’obtenció de matrícula de honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediat posterior a una bonificació en la matrícula del dit any equivalent a l’import del nombre d’estes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s’efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en què s’haja obtingut la matrícula d’honor.

Publicado en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE, ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, UNIVERSITAT