PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 2017

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per
la qual estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2017-2018 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/26/pdf/2017_5695.pdf

http://www.ceice.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=713818

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/escuelas-oficiales-de-idiomas

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/idiomes/

http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm

Publicado en IDIOMES

BECAS RESIDENCIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística,
por la que se convoca becas de residencia para el curso
2017-2018.

La Universitat de València hace pública la convocatoria de 31 becas de residencia para el Colegio Mayor Rector Peset y la Residencia Universitaria Damià Bonet, en régimen de concurrencia competitiva,

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/26/pdf/2017_5729.pdf

Más información:

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/beques-ajudes/novetats-1285862473803.html

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/becas-premios-y-general-vida-de-estudiante/

http://www.universia.es/

En las webs de las diferentes universidades encontrarás secciones que te informarán de las becas disponibles. También puedes consultar el tema en las Secretarías de cada centro universitario.

Publicado en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE

MÉS SOBRE RANKINGS UNIVERSITARIS 2017 ( I I I )

Informació publicada en premsa:
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/universitat-valencia-lider-20170620141905-nt.html

Més dades sobre rankings:
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/?s=rankings

http://www.abc.es/sociedad/abci-tres-universidades-espanolas-consiguen-estar-entre-200-mejores-mundo-segun-ranking-201706080310_noticia.html

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201704/11/universitat-valencia-entre-diez-20170411102216.html

Publicado en UNIVERSITAT

GRADOS UNIVERSITARIOS OFICIALES A DISTANCIA / ONLINE

Si no te da la nota para cursar una titulación universitaria en régimen presencial, en determinadas titulaciones puedes hacerlo también de manera oficial, pero a distancia (con tutorías y soporte online). En la UNED, por ejemplo, no hay notas de corte.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14046326&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,150738,93_20542783&_dad=portal&_schema=PORTAL

En el caso que quieras simultanear con otro Grado oficial en régimen presencial, consulta a través del directorio de contacto.
Otra posibilidad a valorar es simultanear FP y universidad, sea de manera presencial o no en alguno o ambos casos. A este respecto lee el post de 10 junio y los posts sobre Formación Profesional.

Web del Ministerio de Educación donde puedes encontrar toda la oferta nacional a distancia y presencial:
http://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas/academicas-universitarias/grado-distancia.html

Más información:

http://www.viu.es/

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/?s=distancia

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/?s=online

Publicado en UNIVERSITAT

PAU-SELECTIVITAT / SELECTIVIDAD 2017 PREINSCRIPCIÓ-PREINSCRIPCIÓN 2017

INFORMACIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE VALÈNCIA SOBRE LES PAU I LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2017

La presentació de sol·licituds de reclamació o revisió s’efectuarà a la universitat on s’hagen realitzat les proves. El termini per a presentar aquestes reclamacions serà el 16, 17, 19 i 20 de juny 2017.
En el cas del nostre institut IES Ramon LLull:
https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-9064-pau-2017-es.html

Preinscripció
En el curs 2016-2017 només hi haurà una convocatòria que es resoldrà amb l’adjudicació de places el dia 14 de juliol de 2017. Per a això, els estudiants que vulguen obtindre plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau, ompliran la seua sol·licitud de preinscripció a través de l’assistent telemàtic allotjat a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’adreça http://www.preinscripcion.gva.es

Tots els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l’assistent telemàtic. Aquells que l’hagen de presentar en paper, la formalitzaran també mitjançant l’assistent i, posteriorment, la presentaran en paper a la universitat corresponent.

Termini per a presentar la sol·licitud (de plaça universitària)

El termini per a presentar la sol·licitud serà del 12 de juny al 7 de juliol, ambdós inclosos, (acabarà a les 14.00 hores del dia 7), per als estudiants que hagen realitzat les PAU de 2017 de juny o de juliol, els estudiants exempts de les PAU de 2017 amb acreditació de la condició d’exempció, els estudiants amb accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, els estudiants de cursos anteriors, els estudiants titulats, els estudiants de cicles formatius i els estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
(estudiants que es troben en possessió del títol de Batxillerat Europeu; estudiants que hagen obtingut el Diploma del Batxillerat Internacional i estudiants en possessió de títols procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals; estudiants en possessió de títols procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o els d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals; i estudiants en possessió de títols realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguen membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagen subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat).

D’altra banda, el termini d’inscripció serà del 12 de juny al 10 de juliol, ambdós inclosos, (finalitza a les 14.00 hores del dia 10) per a aquells estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014. No obstant això, les sol·licituds presentades entre l’11 i el 31 de juliol de 2017 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius, seran tingudes en consideració respectant-se els drets d’admissió d’aquests estudiants.

Encara que la convocatòria es resoldrà per a tots el dia 14 de juliol, tindran preferència els alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de les PAU de juny o estiguen exempts de les PAU de 2017 havent aprovat el batxillerat en la convocatòria ordinària, sobre els alumnes que l’aproven al juliol o estiguen exempts de les PAU de 2017 i hagen aprovat el batxillerat en la convocatòria extraordinària.

…….
Recorda que si obtens una plaça i després no et matricules, la perdràs.
Recorda també que els procediments i els terminis de sol·lictud dels que informa la Conselleria d’Educació de València corresponen només a les universitats públiques i privades adscrites de la Comunitat Valenciana. Hi no s’inclou les universitats i districtes d’altres comunitats de l’Estat ni les titulacions privades no adscrites a públiques de qualsevol lloc. Veuràs, per tant, que les dites titulacions i universitats no apareixen a l’assistent telemàtic i hauràs d’informar-te’n on corresponga.

…….

Cal recordar que les cinc universitats públiques utilitzen un únic sistema informàtic allotjat en els servidors de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Les dades es poden consultar en la web https://appweb.edu.gva.es/paseu/ a través del portal de l’alumne Paseu, mitjançant usuari i contrasenya que es proporciona a l’alumne en iniciar les proves.

El 97,67% dels estudiants de la Comunitat Valenciana que s’han presentat a la convocatòria de juny de les proves d’accés a la universitat han superat els exàmens. En total, dels 16.647 alumnes matriculats en la fase obligatòria, han resultat aptes 16.260 estudiants.

D’altra banda, s’han presentat només a la fase voluntària de les PAU un total de 2.144 estudiants, dels quals 1.194 estudiants procedeixen de cicles formatius i 950 de batxillerat. A més hi ha que tindre en compte que s’han presentat 905 estudiants que estaven exempts de les PAU de 2017, pels canvis normatius.

Per tant, la xifra global d’alumnes presentats a les PAU d’enguany (2017) és de 19.696 estudiants.

Pel que fa a la fase obligatòria, per universitats, a la Universitat d’Alacant es van matricular 2.693 alumnes, s’han presentat 2.685 i han aprovat 2.591; a la Universitat Jaume I, 1.988 matriculats, 1.983 presentats i 1.943 aprovats; a la Universitat Miguel Hernández d’Elx 2.958 inscrits, 2.941 presentats i 2.900 aptes; a la Universitat Politècnica de València 4.191 matriculats, 4.181 presentats i 4.082 aprovats; finalment, a la Universitat de València es van matricular 4.866 alumnes, se n’han presentat 4.857 i han aprovat 4.744 estudiants.

Quant als percentatges d’aprovats, per universitats les dades són les següents: Universitat Miguel Hernández 98,6% aptes; UJI 97,98% aptes; UPV 97,63 % aptes; Universitat de València 97,67% aptes i Universitat d’Alacant 96,49% aptes.

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat Fase Obligatoria de la PAU al juny ha sigut d’un 6,52. Per universitats, la nota mitjana ha sigut d’un 6,59 en el cas dels estudiants examinats per la UJI de Castelló; un 6,45 a la UV; un 6,74 a la UMH; un 6,35 a la UA i un 6,49 en el cas dels presentats a la UPV.

…….

Més informació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/?s=preinscripci%C3%B3n
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/?s=preinscripci%C3%B3
https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/universitat/

Si gastes el camp Buscar d’aquest bloc, recorda repetir les recerques tant en castellà com en valencià per poder arreplegar totes les entrades d’un mateix contingut.

Publicado en UNIVERSITAT

PAU / SELECTIVITAT 2017- RECLAMACIONS, NOVES CORRECCIONS ( I I )

Recorda les ponderacions i com funciona el càlcul de la nota:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/164372059/Document_Ponderacions_2017_2018_versio02022017.pdf/f70de204-663a-4bf6-8a94-dd80ec2cc489

1.
L’estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció sobre les seues
qualificacions dels exàmens de la PAU.
2.
La reclamació significa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i
qualificació. Sol· licitar reclamació d’alguna assignatura anul· la la possibilitat de
demanar-ne una segona correcció.
3.
La segona correcció comporta que un altre corrector corregirà de nou l’examen. La
qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions.
4.
Si la diferència entre la primera i la segona correcció fóra de dos punts o més, es farà una
tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.
5.
L’estudiant podrà veure els exàmens dels quals haja demanat una segona correcció, al
final de tot el procés de reclamacions i segones correccions.
6.
Sobre el resultat del procés de la segona correcció, l’estudiant podrà presentar una
reclamació.
7.
El resultat de la reclamació podrà pujar o mantindre la nota donada inicialment, i sols
en cas d’una errada formal podrà baixar-la. En una segona correcció la nota podrà ser
igual, superior o inferior a l’obtinguda en la primera correcció. El resultat de la
reclamació a la segona correcció també podrà pujar, mantindre o baixar la nota.

Aquestes instruccions pots trobar-les a la pàg 7 de la GUIA PAU d’enguany, junt amb altres informacions que t’interessa conéixer abans d’iniciar el procediment que consideres.

http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/Guia_PAU_2016_2017_16022017.pdf/0f4abd82-ed26-4541-b3bd-020fead5f0ce

No et precipites, però tingues molt en compte els terminis de les gestions.
Llig acuradament el significat de cada procediment i no els confongues.

Més informació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/category/universitat/

Publicado en Sin categoría, UNIVERSITAT

QUÉ ESTUDIAR Y DÓNDE EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. NOTAS DE CORTE ( V )

Simulador de notas de admisión per a les titulacions de la UPV:
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_simula.frmNotas?P_IDIOMA=c

Notes de tall a la Universitat de València, incloent-hi les de les diferents “subhastes” o llistes d’espera per dates del curs passat:
http://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/admissio-graus/preinscripcio/notes-tall-1285852730283.html

No has de confundir la nota de acceso a la universidad con la nota de admisión a una titulación. En la pág 5 de la Guía PAU lo tienes explicado:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/Guia_PAU_2016_2017_16022017.pdf/0f4abd82-ed26-4541-b3bd-020fead5f0ce

Enlace del Ministerio de Educación, con notas de corte y otros datos:
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
Las notas de corte son las orientativas correspondientes al curso pasado. Lógicamente, hasta que no se realicen las matrículas de este año, no se podrá saber la nota de la última persona que entrará este próximo curso a cada titulación. Este dato ayudará a tus compañeros del año siguiente.

Duración de los Grados universitarios:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf

Para más información consulta otras páginas que aparecen en la columna de ENLACES a la derecha en este blog.

Más información útil:
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/30/actualidad/1496164452_050421.html

Publicado en UNIVERSITAT