2017- EXENCIÓN DE LAS PAU- EXEMPCIÓ DE LA SELECTIVITAT

Has de consultar el següent:

Preguntes nº 6 , nº 7 i sobretot nº 8, i també la nº 22 i nº 27
d’aquest link de la Conselleria d’Educació de València:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/PreguntesFreq%C3%BCentsPAU2017_versio02022017.pdf/74778670-8967-46c5-8656-9415e169b478

També cal llegir la pág 89894 de la Disposició transitòria única de la Orden ECD/1941/2016 de 22.12.2016:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf

I l’apartat E del document sobre Accés de 2-2-17:
http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/U0743798.pdf
on es diu que “L’exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE”.

Per últim has de tenir en compte que “El document de ponderacions del curs passat no és vàlid, no serà el que s’aplicarà el present curs als estudiants que estiguen cursant el segon de batxillerat segons la nova llei educativa, atès que l’estructura del batxillerat del
present curs és significativament diferent de l’anterior”. Segons es diu a la fi de la primera pàgina de:
http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/U0740156.pdf

Per tant la Taula de ponderacions actual és aquesta:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/Ponderacions2017.pdf/241c8df8-8b35-44a5-96bb-01d4e3a7042f
També la pots consultar a partir de la pàg 9 d’aquest document: (Recomanable llegir el document complet)
http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/U0743798.pdf

Anuncios
Esta entrada fue publicada en UNIVERSITAT. Guarda el enlace permanente.