CONVOCATÒRIA PREMIS EXTRAORDINARIS BATXILLERAT 2016 (II)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis
extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2015-
2016.

Text de la convocatòria:
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/27/pdf/2016_3821.pdf

Resum:
Per a prendre part en esta convocatòria, serà necessari que la mitjana de les qualificacions obtingudes en els dos cursos de qualsevol de les modalitats de Batxillerat siga igual o superior a 8,75 punts.
A la Comunitat Valenciana es concediran 29 premis
Els estudiants que reunint els requisits indicats, desitgen optar
als premis extraordinaris, s’inscriuran en el centre educatiu en el qual
han cursat els estudis de 2n de Batxillerat fins al dia 3 de juny de 2016,
inclusivament, lliurant emplenada la sol·licitud d’inscripció que s’in-
clou en l’annex I de la present convocatòria
Les proves es celebraran el dia 22 de juny de 2016 en els locals
dels Instituts d’Educació Secundària que s’indiquen en l’annex II de la
present resolució.
Els estudiants seran convocats a les 09.30 hores a fi d’iniciar el
primer exercici. Una vegada iniciada la prova no s’admetrà cap estu-
diant. Hauran d’acudir proveïts del DNI/NIE
Els estudiants que obtinguen premi extraordinari podran optar,
prèvia inscripció, al premi nacional. A més, esta distinció els serà anotada en el seu expedient acadèmic i en el seu historial acadèmic pel
secretari de l’Institut d’Educació Secundària al qual pertanyen o al que
està adscrit el seu centre educatiu.
D’acord amb el previst en el Decret Legislatiu 1/2005, de 25
de febrer, del Consell de la Generalitat (DOGV 4971, 22.03.2005), els
estudiants que obtinguen un premi extraordinari de Batxillerat no esta-
ran obligats al pagament de les taxes per serveis acadèmics en el primer
curs dels estudis superiors en un centre públic.

En cas que no obtingues Premi extrordinari, si has aconseguit matrícula d’honor en batxillerat, també pots estar exempt/a de pagar les taxes de matrícula en primer curs de carrera, segons universitats.
Per exemple, en la Universitat de València, es diu:
“Els alumnes amb matrícula d’honor en l’avaluació global del segon curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d’exempció total del pagament de les taxes de matrícula.”
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/tasas-exenciones-1285846107112.html
No obstant això, convé que et presentes als premis extraordinaris per anar fent curriculum.

MODIFICACIONS PUBLICADES: CONSULTA POST DE L’11 JULIOL 2016

Anuncios
Esta entrada fue publicada en BECAS, PREMIOS Y GENERAL VIDA DE ESTUDIANTE, ESO-GRADUAT-BATXILLERAT, UNIVERSITAT. Guarda el enlace permanente.