Exempció de l’examen de Valencià en la Prova d’Accés a la Universitat

Informacions rebudes:
 

DE Servei d’Ensenyaments en Valencià
Assessoria Didàctica per a l’Ensenyament en Valencià
Direcció General d’Ordenació i Centres Docents.
http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/sedev.htm
96 196 41 85 (dilluns)

 

Canvi en la normativa de la regulació de les PAU respecte a l’exempció del valencià

 

 

Normativa vigent publicada (30-4-2010)

 

ORDE 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació,per la qual es regula en la Comunitat Valenciana la prova d’accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. [2010/4773]

 

Article 6. Exempció de l’exercici de valencià

1. Quedaran exempts de realitzar l’exercici d’anàlisi i comprensió d’un text en valencià de la prova d’accés a la universitat, els alumnes que no hagen cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana.

 

2. Així mateix, els alumnes que, a pesar d’haver cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen obtingut en algun d’estos resolució positiva d’exempció de la matèria de valencià, tant en 1r com en 2n de Batxillerat, quedaran exempts de realitzar l’exercici d’anàlisi i comprensió d’un text en valencià de la prova d’accés a la universitat.

 

3. Correspon al centre d’ensenyança secundària, al procedir a la matriculació dels estudiants en la prova d’accés a la universitat, certificar que concorre alguna de les causes dels dos apartats anteriors que donen lloc a l’exempció.

 

 

Normativa derogada

 

ORDE de 27 de febrer de 2007, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regula la prova d’accés a estudis universitaris establida en el Reial Decret 1.640/1999, de 22 d’octubre

 

Sisé

1. Quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la prova d’accés a la universitat, els alumnes que no hagen cursat íntegrament els cursos del 2n cicle de l’Educació Secundària Obligatòria i els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana.

 

2. Així mateix, els alumnes que, tot i haver cursat íntegrament els dos cursos del 2n cicle de l’Educació Secundària Obligatòria i els dos cursos de Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen obtingut en algun d’estos resolució positiva d’exempció de la matèria de valencià, tant en 3r o 4t de l’Educació Secundària Obligatòria, com en 1r o 2n de Batxillerat, quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la prova d’accés a la universitat.

 

3. Correspon al centre d’ensenyament secundari, en procedir a la matriculació dels estudiants en la prova d’accés a la universitat, certificar que concorre alguna de les causes dels dos apartats anteriors que donen lloc a l’exempció.

 

 

 DEL COORDINADOR GENERAL DE LES PAU

 

d) Pel que fa a l’exempció de valencià, us recorde que per acord de la
> Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària, i
> així està publicat al DOCV en l’orde que regula les Proves d’Accés a la
> Universitat (PAU) de 2010, estaran exempts de l’assignatura de Valencià:
> Llengua i Literatura II en les PAU tots aquells estudiants que no hagen
> cursat íntegrament els dos cursos de batxillerat.
> Cal entendre aquest acord com que si a algun estudiant (per exemple, els
> que venen d’altres comunitats autònomes o altres països) se li ha fet
> algun tipus d’adaptació curricular en l’assignatura de Valencià de
> primer o segon de batxillerat i no ha cursat exactament els mateixos
> continguts que la resta d’estudiants, aquest estudiant SÍ que podrà
> estar exempt.
> Normalment aquests estudiants no tenen cap tipus d’exempció oficial de
> Valencià de primer o segon de batxillerat, perquè és el centre el que fa
> l’adaptació necessària atès que els estudiants no poden seguir
> l’assignatura amb el mateix nivell que tots.
> Igual que en cursos anteriors, serà el centre de secundària el que
> justificarà les condicions d’exempció per a la PAU però no s’ha d’enviar
> cap tipus de document justificatiu a la universitat.
> No podrà estar exempt de Valencià en les PAU aquell estudiant/a que haja
> cursat els dos cursos de batxillerat en les mateixes condicions
> curriculars que tots els estudiants.

 

 
 
Anuncios
Esta entrada fue publicada en UNIVERSITAT. Guarda el enlace permanente.